Personvernerklæring

GENERELL PERSONVERNERKLÆRING

Det skal være trygt å benytte seg av våre tjenester og vi i Lillemini AS gjør alt vi kan for å sikre personvernet til våre brukere til enhver tid. I dette dokumentet gir vi en orientering om når, hvorfor og hvordan vi behandler dine personopplysninger i tilknytning til bruken av Lillemini ™ og hvilke rettigheter du har til innsyn og kontroll med dine personopplysninger.

​1- HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?

Vi vil bare behandle personopplysninger om våre brukere så langt dette er nødvendig for å administrere din bruk av tjenesten og for å sikre deg tilgang til den informasjon du har behov for.

Konkret innebærer dette at vi registrerer og behandler følgende opplysninger:

a) Navn, adresse, ip-adresse, e-postadresse og telefonnummer

Vi behandler i utgangspunktet ingen sensitive personopplysninger om våre brukere.

2- HVORFOR BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Personopplysningene som vi behandler vil primært bli benyttet til å administrere og forvalte tjenesten og tilby våre brukere den informasjon som er nødvendig for bruk av Lillemini™.

3- HVORDAN SAMLER VI INN DINE PERSONOPPLYSNINGER?

De opplysninger vi behandler stammer enten fra informasjon som den brukeren selv gir oss i forbindelse med registrering som bruker av tjenesten, i tillegg til informasjon vi mottar fra gjennom bruk av tjenesten, inkludert opplysninger som deles eller gjøres tilgjengelig av brukere på kommunikasjonsplattformer tilknyttet tjenesten.

Opplysninger kan også være generert gjennom kundens aktivitet i forbindelse med kundeforholdet når kunden kommuniserer med oss.

4- HVA ER DET RETTSLIGE GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi behandler dine personopplysninger på basis av det samtykke du har gitt oss til dette i forbindelse med etablering av bruker på tjenesten og da i samsvar med de vilkår og betingelser som fremgår av denne Personvernerklæringen.

5- HVEM HAR TILGANG TIL DINE PERSONOPPLYSNINGER HOS OSS?

Vi vil begrense tilgangen til personopplysningene om våre brukere til de som har behov for slik tilgang ut fra de formål som er nevnt under punkt 2 ovenfor.

Vi kan også dele disse opplysningene med våre databehandlere, se punkt 6, og ved særskilt behov også selskapets rådgivere, revisorer, advokater, IT-konsulenter og andre. Vi vil i slike tilfeller påse at alle opplysninger blir behandlet fullt ut i samsvar med formålet og at våre leverandører påtar seg ansvar for å ivareta informasjonssikkerhet i samsvar med de krav og regler som til enhver tid gjelder.

6- HVEM UTLEVERER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER TIL?

Vi vil kunne benytte leverandører (databehandlere) som bistår oss med behandlingen av personopplysninger om våre brukere. Dette vil omfatte leverandører av lagringstjenester (Wix, PayPal, Stripe, Vipps, Amazon Web Services og tilsvarende leverandører av «skytjenester»). I tillegg vil personopplysningene kunne være tilgjengelig for leverandører av drifts- og vedlikeholdstjenester (service/support).

Våre databehandlere som nevnt foran kan befinne seg i utlandet (både innenfor og utenfor EU) og ditt samtykke til lagring og bruk omfatter da også overføring av personopplysningene til disse databehandlerne. Vi vil imidlertid påse at alle våre databehandlere har – og opprettholder – et forsvarlig sikkerhetsnivå på sine aktiviteter slik at dine personopplysninger er trygge også når de behandles utenfor Norge.

Databehandlere har heller ikke rett til å overlevere personopplysninger til andre (underleverandør) for lagring eller bearbeidelse uten etter forutgående skriftlig avtale med oss.

En oversikt over vår bruk av databehandlere vil gis av oss på forespørsel.

Informasjonen vil for øvrig ikke bli gjort tilgjengelig for utenforstående for noe formål.

7- HVORDAN OG HVOR LENGE LAGRER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Personopplysninger oppbevares så lenge det er behov for det ut fra formålet med behandlingen, og skal deretter slettes.

Vi kan bevare kundeopplysninger opptil 6 mnd etter at abonnementer er opphørt. Denne oppbevaringen er begrunnet med gjeldende krav til oppbevaring av regnskapsdokumentasjon.

Personopplysninger vi samler inn i forbindelse med bruk av våre tjenester, lagres hovedsakelig avidentifisert eller kryptert, og elektronisk med datasikkerhet i IT-løsninger.

Du kan når som helst be oss om å slette opplysninger knyttet til deg, med mindre det er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid (f.eks. rettskrav, regnskapsdokumentasjon mv.).

8- Bruk av personopplysninger

Vi vil ikke gjøre dine personopplysninger tilgjengelige for utenforstående, ref punkt 6.

Vi ønsker å bruke personopplysninger til kommunikasjon og markedsføring. For eksempel kan dette innebære henvendelser om nytt innhold, oppdateringer av løsningen generelt eller andre forhold.

Vi ønsker å forstå hvilke av våre tips og verktøy som er de mest effektive, og personopplysninger ønskes brukt til å finne mønstre i bruk som gir oss denne forståelsen.

9- Hvilke informasjonskrav har du?

Alle våre brukere skal informeres om behandlingen av personopplysninger som vedrører dem. Dette skrivet skal derfor være tilgjengelig for kundene på selskapets nettside, og det skal vises til dette med innlagt lenke på de sider der kunden kan registrere opplysninger om seg selv eller legger inn bestillinger. For kunder som er i kontakt med oss på annen måte, skal det gjøres oppmerksom at denne informasjonen er tilgjengelig når opplysningene samles inn fra kunden.

Som registrert kunde har du rett til:

å få innsyn i de personopplysningene som vi behandler om deg,

å kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes,

å motta de personopplysningene om deg selv som du har gitt oss og overføre dem til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet),

å kontakte oss hvis du har innspill eller spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger,

å klage til Datatilsynet direkte dersom du anser at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med gjeldende lovverk.

10- Hvordan sikrer vi behandlingen av dine personopplysninger?

Vi har etablert rutiner og tiltak på ulike nivåer for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende lovverk. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler. Nærmere opplysninger om disse risikovurderingene og sikkerhetstiltakene kan fås ved henvendelse til oss.

11- Hvordan kan du kontakte oss?

Kunder som har spørsmål eller krav forbundet med vår behandling av personopplysninger, kan kontakte oss via epost på support@lillemini.com

Sted: Trondheim

Dato: 07. mai 2018